Arbetsglädje ökar effektiviteten

Det finns många tecken på om ett företag går bra. Bortsett från de självklara ekonomiska måtten så tittar man på de så kallade HR-data, där HR står för Human Resources.

Ett företag som mår bra har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, det vill säga goda HR-data. I några enstaka fall kan man någorlunda koppla detta till ett högt löneläge, men det är ovanligt. Det finns normalt ingen direkt koppling mellan ett företags löneläge och goda HR-data. När man närmare undersöker företag med goda HR-data finner man oftast att de anställda känner arbetsglädje och samhörighet. Ett vanligt uttryck är att ”vi är som en familj”.

Arbetsglädje handlar mycket lite om att skapa ”trevliga aktiviteter”, utan är mer komplext än så. Det finns redan en hel del forskning inom området från bland annat arbetsmiljoforskning.se, där man rätt tydligt kan se att på arbetsplatser med hög arbetsglädje så är man mycket mer benägen att hjälpa andra personer, och man får därmed snabbare fram lösningar på olika problem. Kanske är det detta man avser med uttrycket ”vi är som en familj”. Forskning visar också entydigt att hög arbetsglädje ger markant minskad sjukfrånvaro, högre effektivitet i arbetet och högre produktivitet. Dessutom stannar anställda betydligt längre på en arbetsplats med arbetsglädje, och med tanke på hur dyrt det är att rekrytera och lära upp ny personal så bidrar detta starkt till goda ekonomiska mätetal.

För att få in bättre arbetsglädje i ett företag är ledningens insatser avgörande. Det handlar om att förändra en kultur i ett företag, och det gör man inte med ett aldrig så eldande PM. Effektivt kan vara att ta hjälp från de experter som finns inom området som organisationskonsulter De kan nämligen med sin erfarenhet starta i rätt ände, som oftast är ”varför inte arbetsglädje i dag?”. Det är ju självklart så att alla vill jobba på ett ställe där man känner arbetsglädje, och om man inte gör det just nu finns det troligen något som förhindrar det.

Om man arbetar på en arbetsplats där medarbetare inte känner arbetsglädje meddela ledningen, för om de inte får veta hur läget är så kan ingen förändring komma till stånd heller.